De medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de medzeggenschapsraad van de Wending uit 6 personen.

De oudergeleding wordt gevormd door Wesley Vriends (vader van Lilly gr 1-2 en Ivan gr 5), Simone Schrier (moeder van Cenne gr 5 en Romee gr 7 ) Mandy Willems (moeder van Julia gr 6 en Xander gr 8) . De personeelsgeleding bestaat uit juf Ethel, juf Vera en juf Sandra.

Voor de manier waarop de MR van de Wending haar werk doet staat beschreven in het Handboek Deelraad obs De Wending. Daarin staat o.a. een tijdsplanning, de onderwerpen die aan de orde komen en het reglement waar de MR zich aan heeft geconformeerd.

Ongeveer 6x per jaar komt de MR in vergadering bij elkaar. Binnen de vergaderingen wordt gesproken over allerlei ontwikkelingen binnen en rondom de school, te denken valt aan: mededelingen vanuit het Openbaar Bestuur, ontwikkelingen binnen de gebruikers van het Kwadrant, maar ook ontwikkelingen rondom het onderwijs en beleid van de school.

De MR heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De Directie dient bijvoorbeeld instemming te hebben van de MR over de formatie (samenstelling en bezetting van de groepen) voor het nieuwe schooljaar.

De MR van de Wending heeft graag een pro-actieve houding en denkt en adviseert graag mee over toekomstige belangrijke ontwikkelingen.
Belangrijke onderwerpen of ontwikkelingen kunnen door de MR bij de Directie onder de aandacht worden gebracht. De MR is dan ook een orgaan waarin alle ouders zich kunnen laten horen. Bij vragen, opmerkingen, verbeterpunten en ideeën kunt u altijd contact opnemen met bovenstaande leden. Zij kunnen er voor zorgen dat uw inbreng als agendapunt in de MR vergadering wordt meegenomen.

Dit schooljaar staan de volgende onderwerpen met regelmaat op de agenda:
*Samenwerking diverse gebruikers Kwadrant
*Huisvesting
*Managementrapportage en begroting
*Formatie
*Schoolplan
*Zichtbaarheid van de MR voor ouders

De data waarop de MR bij elkaar komt kunt u terugvinden in de schoolkalender of in de agenda van Parro
Vergaderingen zijn voor ouders vrij om bij te wonen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de voorzitter van de MR te bereiken via mr.dewending@gmail.com . Mocht u onze notulen willen inzien dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de voorzitter.

De MR bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:
Staand van links naar rechts:
Wesley Vriends,  Simone Schrier, Mandy Willems (voorzitter), Vera Coppens, Sandra Sebregts (secretaris) en Ethel Pfeijffer