Ons Onderwijs

Pedagogische uitgangspunten
• We werken aan wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en onderlinge acceptatie. We creëren contact en aansluiting op basis van “zo gaan we met elkaar om”.
• We zorgen voor een balans tussen ondersteuning en uitdaging. We sluiten aan bij de talenten en interesses van het kind. Onze hoge verwachtingen vertalen we in onderwijs op maat. We benutten mogelijkheden binnen de aansturing op basis van Meervoudige Intelligentie en Coöperatief leren.
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vormen voor ons de basis om het kind eigenaar van de stof te laten zijn. We zien kennis en vaardigheden als gereedschap. We monitoren de ontwikkelingen en de opbrengsten.

Didactische uitgangspunten
Onze school is een ontmoetingsplek waar de aanbieding van het onderwijs- leerproces gebaseerd is op een effectieve, uitdagende mix van:
• Klassikale aanbieding, interactief en frontaal
• Zelfstandig werken en leren, waaronder
• Ontdekkend leren
• Coöperatief leren
• Thematisch leren
Waarbij we zoveel mogelijk instructiemomenten op basis van het Direct Instructie Model aanbieden.

Levensbeschouwelijke uitgangspunten
De Wending is een openbare basisschool. In principe zijn alle kinderen welkom. We besteden aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. We hebben oog en oor voor heersende normen en waarden. We maken de leerlingen zich bewust van de diversiteit aan meningen en geloofsovertuigingen. We dragen zo bij aan het vormen van een eigen mening. Zonder anderen daarmee tekort te doen.

Kanjer uitgangspunten
Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in ons vaandel. Onze leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd. De Kanjertraining staat structureel op ons rooster. Hierbij liggen de accenten op onze gedragsafspraken
• Ik ben ik, jij bent jij, belangrijk zijn we allebei
• Materialen van jou,van mij, voorzichtig met spullen van allebei
• Ben je het niet eens met elkaar, luister en bespreek het dan samen maar
• Samen is leuker dan alleen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. De kinderen ontwikkelen op school hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen. Ook verwerven ze meer zelfkennis. Ze leren omgaan met elkaar en om verdraagzaam te zijn. Samen doen we kennis op van andere culturen. We accepteren andere opvattingen. We hebben uitgebreid aandacht voor omgangsvormen. Kringgesprekken, gezamenlijke vieringen, gezamenlijke projecten en presentaties dragen hier hun steentje bij.
De Kanjertraining is er zeker ook voor kinderen die ontdekken “dat ze er niet echt bij horen”. Er kan dan bv. sprake zijn van sociale onhandigheid, verlegenheid, afhankelijkheid. Agressiviteit of nonchalance kunnen eveneens hieraan ten grondslag liggen. Onze Kanjermethode sluit hier de ogen niet voor. De methode stelt onze leerkrachten in staat om samen met de kinderen oplossingen te zoeken en te vinden. Zo pakken we – indien nodig – structureel pestgedrag aan. De grondbeginselen van de Kanjermethode vinden we perfect passend terug in onze missie en onze visie.
Twee keer per jaar nemen we vanaf groep 3 het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem “Kanvas” (wat bij de Kanjertraining hoort) af. In de groepen 5 t/m 8 vullen ook de kinderen zelf een vragenlijst in.

Uitgebreide informatie kunt u bij ons krijgen. Of op de website:www.kanjertraining.nl