Medezeggenschap

Op OBS De Wending hebben ook ouders en teamleden een stem

Dankzij de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’ moet op iedere school een Medezeggen­schapsraad (MR). De raad is een orgaan waarin alle ouders zich kunnen laten horen en bestaat uit gekozen vertegen­woor­digers van ouders en teamleden.

De MR heeft een proactieve houding en denkt graag mee over toekomstige ontwikkelingen.

Handboek Deelraad OBS De Wending

De manier waarop de MR van De Wending haar werk doet, staat beschreven in het Handboek Deelraad OBS De Wending. Hierin zijn onder andere opgenomen de tijdsplanning, de bespro­ken onderwerpen en het reglement waar de MR zich aan houdt.

Reglement

De MR van De Wending vormt samen met de MR van De Wingerd een deelraad. Deze deelraad heeft diverse bevoegdheden die zijn vastgelegd in een reglement. Tot de bevoegdheden horen onder andere advies- en instemmingsrecht bij bepaalde onderwerpen.

In het reglement van de MR staat beschreven:

 • wanneer de MR mag adviseren;
 • wanneer de MR instemming moet verlenen;
 • wanneer uitsluitend het bestuur beslist.

Het reglement van de MR ligt op school ter inzage.

Samenstelling MR

In het schooljaar 2023–2024 bestaat de MR van De Wending uit 6 personen, 3 ouders en 3 teamleden.

De Directie dient bijvoorbeeld instemming te hebben van de MR over de formatie (samen­stelling en bezetting van de groepen) voor het nieuwe schooljaar.

Oudergeleding

De oudergeleding wordt vertegen­woordigd door:

 • Wesley Vriends – vader van Lilly groep 1/2 en Ivan groep 5;
 • Simone Schrier – moeder van Cenne groep 5 en Romee groep 7;
 • Mandy Willems – voorzitter – moeder van Julia groep 6 en Xander groep 8.

Personeelsgeleding

De personeels­geleding bestaat uit:

 • juf Vera Coppens;
 • juf Sandra Sebregts – secretaris.


Lees verder onder de foto.  >>

Ouders praten mee

Bij de MR is ook uw eigen inbreng van harte welkom

Vergaderingen

Gemiddeld 6 keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen over verschillende ontwikke­lingen binnen en rondom de school.

Je kunt dan denken aan:

 • mededelingen vanuit het Openbaar Bestuur;
 • ontwikkelingen rondom het onderwijs
 • ontwikkelingen rondom het beleid van de school.
 • ontwikkelingen binnen de gebruikers van het Kwadrant.

Belangrijke onderwerpen en ontwikke­lingen kunnen vervolgens door de MR bij de directie onder de aandacht worden gebracht.

Uw inbreng is welkom

De MR is er voor alle ouders en is een orgaan waarin zij zich kunnen laten horen.

Bij vragen, opmerkingen, verbeter­punten en ideeën kunt u dan ook altijd contact opnemen met boven­staande genoemde leden. Zij kunnen ervoor zorgen dat uw inbreng als agendapunt in de MR-vergadering wordt meegenomen.

Onderwerpen 2023–2024

De MR van De Wending heeft verschillende onderwerpen op de agenda staan voor het schooljaar 2023–2024. Die onderwerpen zijn:

 • de samenwerking met diverse gebruikers van het Kwadrant;
 • huisvesting;
 • managementrapportage en begroting;
 • formatie;
 • schoolplan;
 • zichtbaarheid van de MR voor ouders.

Ouders kunnen de data waarop de MR bij elkaar komt terugvinden in de schoolkalender of in de agenda van Parro.

U bent zelf ook welkom

Vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor ouders. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter van de MR via mr.dewending@gmail.com.

Notulen

Notulen van vergaderingen kunnen ook bij de voorzitter worden opgevraagd.