Ouderbetrokkenheid

Samen komen we verder

Samen investeren in de ontwikkeling van uw kind

Ouders zijn onmisbaar

Bij ons op De Wending vinden we ouder­betrokken­heid erg belangrijk, want als ouder of verzorger bent u een onmisbare schakel in de ontwikkeling van uw kind. Daarom waarderen wij uw persoon­lijke inbreng en onder­houden wij graag goed contact met u en andere ouders. Dit doen we bijvoor­beeld door tijdens de kind-ouder­gesprekken met elkaar in gesprek te gaan, maar ook door elkaar te spreken wanneer dat nodig is.

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind op school. U leeft mee met uw kind via het gesprekje bij de deur en de portfolio. En geniet, samen met ons van uw kind tijdens de thema-afsluiting of een tentoonstelling. En waarom gaat u niet eens mee op een excursie? Dit is niet alleen leuk voor u en uw kind, maar ook voor ons als school.

Actief betrokken zijn bij de school

Hulpouder

Bent u enthousiast geworden? Misschien is het wat voor u om hulpouder op school te worden of vrijwilliger bij de tussen­schoolse opvang (TSO).

Medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen over het onderwijs en de school kan in de Medezeggen­schapsraad.

Oudervereniging

Elke ouder is automatisch lid van de Ouder­vereniging. In de Ouder­vereniging denkt u mee en organiseert u samen met ons activiteiten zoals sint, kerst en de schoolreis.

Ouderpanel

Naast de Mede­zeggen­schaps­raad en de Ouder­vereniging is er op De Wending nog een unieke manier waarop wij in gesprek willen komen met uw. Dit is het ouderpanel. In dit panel worden ouders om hun mening over allerlei zaken in en rondom de school gevraagd. Deze ouders worden wille­keurig gekozen en de samen­stelling varieert steeds. Zo kunnen we zoveel mogelijk ouders spreken en verschillende meningen horen.

Via de nieuwsbrief ‘Ons Ding’ houden we u op de hoogte van wat er in het ouderpanel is besproken.

Contact met de school

De kind-oudergesprekken vinden gemiddeld 3x per jaar plaats en ieder schooljaar beginnen we met een informatie­avond en de verwachtings­gesprekken. Verder zijn er de rapport­gesprekken, de thematische ouderavonden en panel­gesprekken waarvoor ook u zich kunt opgeven. We sluiten we ieder school­jaar af met de gezellige zomer­avond (bedank­avond) om de ouders, die vrijwillig hebben geholpen te bedanken

Naast de genoemde contactmomenten houden we u op de hoogte via de website, nieuwsbrief, Parro App, kalender en schoolgids.

Sowieso bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek vindt buiten schooltijd plaats, want dan is er voldoende tijd om een rustig gesprek te voeren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.