Kernwaarden

Betekenisvol leren, spelen en doen

Leerkracht, kind en ouder, samen maken we onderwijs. Dit doen we door te leren, te spelen en te doen.

De volgende kernwaarden vormen hierbij de basis.

Betekenisvol

Op De Wending vinden wij het belangrijk, dat ons onder­wijs betekenis­vol wordt ingericht.

Onze kinderen, ouders en team willen van betekenis zijn door samen te werken aan het versterken van ons onderwijs, door het spelen, leren en doen.

Hiervoor gebruiken wij het thema werkplan. In dit plan worden de doelen binnen het leren, spelen en doen vorm­gegeven. Dit gebeurt vanuit ons pedago­gische en didac­tisch aanbod en aan de hand van het thema zelf.

Eigenaarschap

Onze focus heeft het vergroten van de eigenaar­schap, leerkracht, kind en ouder. Door samen het onder­wijs in te richten, voelt iedereen zich betrokken bij de school en bij het onder­wijs. Vanuit deze betrokken­heid kom je samen tot bloei en ontwikkeling.

Op De Wending werken we met het team vanuit de principes van de Professionele Leergemeenschap (PLG). We maken gebruik van elkaars talenten en expertises. We zijn er trots op dat onze leer­krachten zich verant­woorde­lijk voelen voor imple­men­tatie van onze ambitiedoelen.


Lees onder de foto verder.  >>

Uitdagende lesaanpak

Inbreng kinderen

Daarnaast mogen kinderen ook meedenken, meepraten en worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen ontwikkeling. Niet alleen in de klas, maar ook op schoolniveau. De leerlingen­raad denkt mee over de grote thema’s.

Dit zijn onder andere:

  • bevorderen van een goed peda­gogisch klimaat;
  • activiteiten bedenken rondom de Gezonde school;
  • de verbinding zoeken tussen de ouderen en jongeren in de wijk.

Inbreng ouders

Ook ouders participeren op verschillende niveaus: peda­gogisch, organisa­torisch en democratisch.

Verbinding

De Wending is gericht op relatie en samenwerking. We zoeken voortdurend de verbinding met het kind, de ouder en de omgeving.

We hebben ook goed contact met andere instanties, externen en vakdocenten. Een duidelijk en oprechte commu­nicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

We zijn er trots op dat we de tijd nemen om samen het gesprek aan te gaan.