Kwaliteit

Hoe wij onze onderwijskwaliteit continu waarborgen

Kwaliteitscultuur

De afgelopen jaren is op De Wending geïnvesteerd in het borgen en professionaliseren van het onderwijs en de organisatie. Door het team mede-eigenaarschap te geven voor alle beleidsdoelen wordt een breder draagvlak gecreëerd om onze ambities tot een succes te maken. De kwaliteit zit namelijk in mensen en daarom kiezen wij ervoor om deze kwaliteiten te benutten en in te inzetten in de zogenaamde leerteams.

Daarmee hebben we onze kernwaarden betekenisvol, eigenaarschap en verbinding naar een hoger plan getrokken.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit monitort, analyseert en verbetert. Deze worden beschreven in het schoolplan, jaarplan en onze ontwikkelplannen. Deze plannen worden samen met instemming van personeel en de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De ontwikkelplannen dragen bij aan de algehele schoolontwikkeling in relatie tot de gestelde strategische keuzes vanuit het bestuur en de gestelde schoolambities.

De algehele kwaliteitszorg wordt op De Wending mede door de volgende ontwikkelplannen vormgegeven:

 • Kwaliteitscultuur – Zicht op kwaliteit en gedeeld leiderschap.
 • Begeleiding op maat – Totale kind in beeld.
 • Toekomstgericht onderwijs – Leren door te spelen en te doen.
 • Communicatie & Relatie – Samen verantwoordelijk.

De plannen worden cyclisch en periodiek geëvalueerd of de doelstellingen worden behaald en of de gekozen werkwijzen nog passend zijn. Hierbij hanteren wij de PDCA-cyclus en de kwaliteitskalender.

De afspraken worden in desbetreffende kwaliteitskaarten vastgelegd. Deze vastlegging is tevens ons huidige implementatie- en borgingssysteem.

Lees verder onder de foto.  >>

Enthousiast samenwerken en leren

Kwaliteitsverbetering

Op De Wending wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en de organisatie door:

 • Het werken met methodes die aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus voldoen.
 • Te werken met managementteam (MT), bestaande uit directie en coördinatoren pedagogiek en didactiek.
 • Te werken met schoolplan, (jaarplan) en ontwikkelplannen.
 • Deelname aan programmalijnen vanuit de aangescherpte koers OBO.
 • Werken met stuurgroep en leerteams.
 • Werken met specialisten:  
  • Coördinator groepsdynamica (IGA);
  • Kanjercoördinator/gedragsspecialist;
  • Coördinator ICT’
  • Coördinator Hoogbegaafdheid;
  • Rekencoördinator;
  • Cultuurcoördinator;
  • Coördinator Motoriek;
  • Schoolopleider.
 • Periodiek verzamelen, analyseren en evalueren van data.
 • Professionalisering en collegiaal leren.
 • Gesprekkencyclus – gericht op ontwikkeling, zowel op OBO- als schoolniveau.
 • Structureel overleg met de medezeggenschapsraad, oudervereniging en leerlingenraad.
 • Tevredenheidspeiling bij personeel, kinderen en ouders (2-jaarlijks).

Komend schooljaar maken we een start met een taal-/leescoördinator.